Management Committee

Sh. Vishvanath Mittal

Sh. Vishwanath Mittal

Founder Trustee
Mittal Charities, Mumbai
Sh. Kishan Mittal

Sh. Kishan Mittal

Trustee
Mittal Charities, Mumbai
Sh. Suresh Mittal

Sh. Suresh Mittal

Trustee
Mittal Charities, Mumbai
mahesh-ji-sir

Sh. Mahesh  Pansari

Secretary
Smt. K.D.G.D. Mittal Mahila (P.G.) Mahavidyalaya